TIN TỨC
CHUYÊN NGÀNH

Ngành in ấn cũng giống như nhiều lĩnh vực khác, chúng cũng có khái niệm và thuật ngữ riêng.